วีดิโอติวสอบ
26/03/2564 09:14 น.

วีดิโอติวสอบ

ความรู้พื้นฐานและการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

การใช้งานโปรแกรม MS Word 2016

 

การใช้งานโปรแกรม MS PowerPoint 2016

 

การใช้งานโปรแกรม MS excel 2016

 

การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล