รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1066 28/02/2567 -
04/03/2567
วันที่ 06/03/2567
สงขลา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล Level 2 60 60 สมัครสอบ
1067 28/02/2567 -
04/03/2567
วันที่ 06/03/2567
พัทลุง ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล Level 2 50 49 สมัครสอบ