รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต   จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1005 17/02/2564 -
18/02/2564
วันที่ 25/02/2564
สงขลา   20 17
1006 17/02/2564 -
18/02/2564
วันที่ 25/02/2564
พัทลุง   15 5