รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1074 19/04/2567 -
22/04/2567
วันที่ 24/04/2567
สงขลา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล Level 2 100 26 สมัครสอบ
1075 19/04/2567 -
22/04/2567
วันที่ 24/04/2567
พัทลุง ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล Level 2 100 24 สมัครสอบ